Kişisel Verilerin Korunması

Gezer Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni


1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Gezer Ayakkabı Deri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak müşterimiz olan gerçek kişiler ile kurumsal müşterilerimizin personeli, çalışanı veya temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” ise, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriyi ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz;
 • Şirketimizle ile aranızdaki sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, müşteri sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi;
 • Müşteriye teknik hizmet sağlanması, ürünlerin teslimatının veya montajının yapılması, müşteriye hizmetin eksiksiz bir şekilde sunulması;
 • Kurumsal müşterilerimize ait yurt içi veya yurt dışı seyahat organizasyonlarının sağlanması, otel rezervasyonlarının yapılması, vize işlemlerinin yürütülmesi;
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
 • İş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar analizi yapmak ve müşteri portföyü oluşturulması;
 • Müşterinin talebi doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile müşterinin görüşünün alınması;
 • İleride Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 • Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması;
 • Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 • 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi ‘nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

  Kişisel verileriniz,
 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Teknik hizmet sağlanması, ürün teslimatlarının gerçekleştirilmesi, müşterinin sorunlarının tespit edilmesi, giderilmesi gibi amaçlarla hizmet almakta olduğumuz yetkili servislerimize, bayilerimize;
 • Kurumsal müşterilerimize ait personel, çalışan veya temsilcilerin yurt içi veya yurt dışı seyahat organizasyonlarının sağlanması, otel rezervasyonlarının yapılması gibi amaçlarla ilgili turizm şirketlerine, otellere, ulaşım firmalarına;
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
 • Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 • 6. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; şirketimiz ile hizmet almakta olduğumuz çağrı merkezlerimiz tarafından doğrudan, internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Şirketimizle, yapmış olduğunuz sözleşmeler ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve söz konusu sözleşmelerin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz ürün ve hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;
  Açık Rıza Metni’nde, KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a,c,ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metni’nin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

  7. Veri Sahibi ‘nin md.11’de Belirtilen Hakları

  Veri Sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi istinaden veri sahibi, Gezer Ayakkabı Deri Sanayi ve Tic. A.Ş. Atatürk Mahallesi Lozan Caddesi No:9 34522 Esenyurt/İstanbul adresine bizzat başvuru yapabilir, 0(549) 336 38 46 numaralı kişisel verilerin işlenmesi hattını arayabilir ya da kvkk@gezer.com adresine elektronik posta ile göndererek kişisel verilerine dair bilgi edinebilir, talepte bulunabilir.

  Kişisel verilerin imha politikası sayfasına ulaşmak için tıklayın

  Ticaret Sicil No: 461-4
  Mersis No: 0395004144100012
  Ticaret Unvanı: Gezer Ayakkabı Deri Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Merkez Adres: Atatürk Mahallesi Lozan Caddesi No:9 34522 Esenyurt/İstanbul
  Telefon : 0212 886 51 52 (Pbx)
  Web : www.gezer.com