İK Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİMİZ


“En Değerli Varlığımız, Çalışanlarımızdır.”


Kurum hedef ve büyüme stratejilerine odaklı, takım halinde çalışan, süreç yönetimlerine katılımcı, değişime açık, sürekli gelişen, başarılara imza atan, mutlu motivasyonu yüksek ve eğitimli insan gücünü oluşturarak Gezer’in sektörün lideri olması hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.

VİZYON
Kurum stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, kendini devamlı geliştiren, ben yerine biz diyen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli insan gücüne sahip ve çalışılmak istenen bir şirket olmak.

MİSYON
Gezer’in en değerli varlığı olan insan kaynağını geleceğe hazırlamak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Gezer’de İnsan Kaynakları politikamız beş temel ilkeye dayanmaktadır:
 • Eşitlik,
 • Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık,
 • Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme,
 • Verimlilik / Performans Bazlı Ücretlendirme,
 • İnsan Haklarına Saygı.
Bu anlayış çerçevesinde temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir;

 • Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş İnsan Kaynakları Sistemleri’ni geliştirmek ve uygulamak,
 • Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir İnsan Kaynakları Politikası geliştirmek,
 • İnsan Kaynağımızı korunup geliştirilmesi gereken bir “değer” olarak, stratejik ortak haline getirmek,
 • Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını bilimsel metodlarla doğru tespit ve analiz ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak,
 • Sonuç odaklı, Gezer’de “biz” diye bahseden, sorumluluk alabilen, meslekî ve kişisel ahlak sahibi, idealist, her geçen gün düşünsel birikimine yeni bir şeyler katan personelle çalışmak,
 • Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile bütünleştirerek, çalışanın performans gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek maddi ve manevi yönden ödüllendirmek,
 • Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasî düşünce ve felsefî inanç ayrımı yapmamak, insanı insan olduğu için sevip, saymak,
 • Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın zayıf yönlerini tespit ederek, bunları kuvvetlendirmeleri için çeşitli olanak ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirip, beklenenin üstünde başarı gerçekleştiren çalışanlarımızı ödüllendirerek, sürekli (artan) başarıya doğru yönlendirmektir.

MOTİVASYON VE GELİŞTİRME
Çalışanlarımız için daha rahat, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı sağlamak, iş performanslarını sürekli geliştirmek ve karşılıklı memnuniyete dayalı bir ilişki geliştirmek amacıyla uygulanan bazı sistemler mevcuttur. Çalışan Memnuniyet Anketi başta olmak üzere pek çok şirket içi iletişim aracı kullanarak personelimizden iş ve çalışma ortamı ile ilgili görüş ve geri bildirimleri alınır. Hedeflenen memnuniyet düzeyine ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılır.

Ayrıca;
 • Şirket personelimizin sorunlarını rahat aktarabilmesi ve hızlı çözüme kavuştutulabilmesi için İşveren Vekili ile yapılan açık kapı günleri,
 • Futbol turnuvaları,
 • Öneri Sistemi,
 • Zaruri İhtiyaç Karşılığı Borçlanma,
 • İşyeri sağlık birimimizce çalışanlarımıza yapılan sağlık kontrolleri,
 • Sağlıklı beslenme esaslı yemekhane
 • Takdir ve Ödüllendirme Sistemi,
 • Doğum Yardımı,
 • Evlilik Yardımı, uygulamalarıyla motivasyonlarının arttırılması hedeflenir.